Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Algemene leveringsvoorwaarden

Over de context waarbinnen wij onze werkzaamheden verrichten mag geen onduidelijkheid bestaan. Dat is de basis voor conflicten en dat druist in tegen onze doelstellingen. Vandaar dat wij de spelregels die wij daarvoor hanteren zo transparant mogelijk uitdragen. U vindt ze onder andere hier.


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ons en onze opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.   Voor ons of voor het onder ons ressorterende kantoor of dienst dat/die, de opdracht heeft aangenomen geldende beroeps- en gedragsregels maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor ons voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
3.   De opdrachtgever kan slechts een beroep doen op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden, indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
4.   Indien een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt vervangen door een nieuwe overeenkomst, worden deze voorwaarden geacht insgelijks op die nieuwe overeenkomst van toepassing te zijn zonder dat dit apart in de nieuwe overeenkomst behoeft te worden vermeld.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

1.   Al onze offertes zijn vrijblijvend.
2.   De overeenkomst tot het verlenen van diensten komt eerst tot stand doordat deze door ons schriftelijk is bevestigd, tenzij met de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden, voordat schriftelijke bevestiging heeft plaatsgehad, een aanvang is genomen. Eventuele wijzigingen in een gesloten overeenkomst komen op dezelfde wijze tot stand als de overeenkomst zelf.
3.   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3: Te verstrekken gegevens

1.   De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die wij naar ons oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze te onzer beschikking te stellen.
2.   Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.   De opdrachtgever is verplicht ons op de hoogte te stellen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
4.   Indien extra kosten ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onbetrouwbaarheid van de aan ons verstrekte gegevens en informatie, dan wel als gevolg van de niet tijdige aanlevering daarvan, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

1.   De wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke persoon of personen wordt door ons bepaald. De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer plaatsvinden.
2.   Indien werkzaamheden worden verricht welke niet vallen onder de werkzaamheden omschreven in de gesloten overeenkomst, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in onze administratie het vermoeden ontleend dat voor deze werkzaamheden incidenteel door de opdrachtgever opdracht is verstrekt. Uit deze aantekeningen dient te blijken dat tussentijds overleg tussen ons en de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
3.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht te betrekken zonder onze voorafgaande toestemming.

Artikel 5: Termijnen

1.   De door ons opgegeven levertijden en andere termijnen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde termijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
2.   Overschrijding van door ons opgegeven termijnen, door welke oorzaak dan ook, verplicht ons jegens de opdrachtgever niet tot enigerlei vergoeding van schade, noch verkrijgt de opdrachtgever daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de door de opdrachtgever jegens ons aangegane verplichtingen.
3.   Wij zijn bevoegd een opdracht aaneengesloten, dan wel in gedeelten uit te voeren, indien wij dit noodzakelijk achten. Indien de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, zijn wij niettemin gerechtigd per declaratie of factuur, betrekking hebbende op het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden, betaling te verlangen.

Artikel 6: Geheimhouding

1.   Behoudens voor zover op ons een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking rust, zijn wij verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering de verstrekte opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die ons door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en alle door de verwerking daarvan verkregen resultaten.
2.   Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor die informatie werd verkregen, tenzij zulks in bijzondere gevallen noodzakelijk mocht zijn, bijvoorbeeld in een tucht-, civiele of andersoortige gerechtelijke procedure waarbij partijen direct of indirect betrokken zijn.
3.   De hierboven genoemde geheimhoudingsverplichting zal door ons worden opgelegd aan door ons met toestemming van de opdrachtgever bij de uitvoering van de verstrekte opdracht ingeschakelde derden.
4.   Bij totstandkoming van een overeenkomst conform artikel 2 zijn partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd om elkaar met respect voor de relatie en uitsluitend voor referentiedoeleinden te noemen in publicaties, op websites of anderszins op te nemen in reclame-uitingen zonder dat hiervoor verder toestemming van de wederpartij voor nodig is of het voor compensatie in aanmerking komt. Het in dit kader opnemen van beeldmateriaal hierbij van de wederpartij vereist toestemming van die wederpartij.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

1.   Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die rechten uit de wet voortvloeien.
2.   Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere producten van de geest al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.
3.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer.

Artikel 8: Honorarium

1.   Ons honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de overeengekomen, dan wel de bij ons gebruikelijke tarieven.
2.   Is met de opdrachtgever een bepaald honorarium afgesproken, dan kunnen wij, indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, dit honorarium dienovereenkomstig aanpassen.
3.   Ons honorarium, zonodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht, behoudens anders luidende afspraken.
4.   Wij zijn te allen tijde gerechtigd op onze declaraties voorschotnota’s in rekening te brengen. Ten aanzien van de betaling van deze voorschotnota’s is artikel 9 van toepassing.
5.   De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een specificatie te verlangen van de door ons in rekening gebrachte werkzaamheden. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van het door hem verschuldigde hangende het verstrekken van die specificatie op te schorten.

Artikel 9: Betalingen

1.   Betaling van de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratie- of factuurdatum, in Euro’s, door middel van storting ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening. Er wordt 3% kredietbeperking toegepast.
2.   Op de door ons te verzenden declaraties of facturen wordt de in lid 1 bedoelde betalingstermijn aangegeven. Wordt deze betalingstermijn door de opdrachtgever overschreden, dan hebben wij het recht zonder enige nadere ingebrekestelling de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen.
3.   Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van 10% van het factuurbedrag, welke het gevolg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.   In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door meerdere opdrachtgevers, zijn deze, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie of factuur, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan ons verschuldigde bedragen, voor zover de werkzaamheden waarop die bedragen betrekking hebben zijn verricht ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers.
5.   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd via de opdrachtgever aanvullende zekerheid te verlangen in een door ons te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan ons in welke vorm dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

Artikel 10: Reclames

1.   Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het in rekening gebrachte declaratie- of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum van de stukken of de datum van ter beschikking stellen van de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, danwel binnen 7 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek waarover wordt gereclameerd indien de opdrachtgever aantoont dat hij dit gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, aan ons te worden kenbaar gemaakt. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt.
2.   Reclames als in het vorige lid bedoeld schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
3.   De opdrachtgever dient ons te allen tijde, voor zover zulks in redelijkheid nog mogelijk is, in de gelegenheid te stellen, eventueel gemaakte fouten kosteloos te herstellen en/of te verbeteren, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.   Wij zijn voor de directe of indirecte schade die in voldoende causaal verband staat met een niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever niet verder aansprakelijk dan het bedrag dat wij voor de uitvoering van deze opdracht in rekening hebben gebracht danwel waarvoor wij ons op de in het kader van de door ons verleende diensten gebruikelijke condities bij een gerenommeerde beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kunnen verzekeren.
2.   Indien en voor zover wij in staat zijn de door de opdrachtgever te lijden of geleden schade te beperken of ongedaan te maken, is de opdrachtgever verplicht ons daartoe te allen tijde in de gelegenheid te stellen.
3.   De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 12: Opzegging

1.   Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
2.   Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstaan en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
3.   De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdig beëindigen slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
4.   Voor zover het in lid 3 bedoelde extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
5.   In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 13: Opschorting werkzaamheden

1.   Indien de opdrachtgever nalatig blijft met de voldoening van de aan ons verschuldigde bedragen op de vervaltermijn, zijn wij bevoegd onze werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

1.   Op alle overeenkomsten tussen ons en onze opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
2.   Alle geschillen die verband houden met de met ons gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij onze hoofdvestiging hebben, tenzij wij de bevoegde rechter aanwijzen in het arrondissement waarbinnen de opdrachtgever woonachtig of gevestigd is.
3.  Beide partijen zijn te allen tijde bevoegd om eventuele geschillen voor te leggen aan een daarvoor bestaande geschillencommissie.

Previous
Missie

De missie van de TBM Groep is het voor haar opdrachtgevers zijn van een zeer deskundige maar vooral vertrouwde dienstverlener op het raakvlak van processen, systemen en organisatie. Een partij waar men graag zaken mee doet omdat afspraak nog gewoon afspraak is.

Visie

De prachtige en perfecte vormgeving die het binnenste van een nautilusschelp herbergt, is een goede weergave van onze visie: van grof naar fijn, van ontwerp tot realisatie. Met liefde voor detail en goede verhoudingen. Altijd constructief denken en oplossingsgericht werken.

Eerlijk zaken doen

De TBM Groep biedt volledige transparantie over de condities waaronder wij onze werkzaamheden verrichten. Onze algemene leverings­voorwaarden voor het verlenen van diensten worden daarom altijd in onze offertes en opdrachtbevestigingen opgenomen. Ook hier kunt u ze echter gewoon inzien.

Disclaimer

Open en direct zijn betekent voor de TBM Groep het niet aanwezig zijn van kleine lettertjes in onze dienstverlening.

Voor het gebruik van deze website gelden bijvoorbeeld heldere spelregels. U vindt ze hier.

Privacy statement

Als TBM Groep waarderen wij uw bezoek aan onze website zeer. Wij benadrukken daarom graag, dat wij daarbij uw privacyrechten respecteren. De TBM Groep verzameld geen persoonlijke informatie over uw bezoek tenzij u ons doelbewust van dergelijke informatie voorziet.

Beroepsethiek

De TBM Groep onderschrijft het belang van het verschaffen van duidelijkheid over zaken als integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding, en professioneel gedrag. Voor ons vormt dit een natuurlijke manier van werken. De TBM Groep zal altijd opdrachtrisico’s evalueren en de juiste waarborgen creëeren om daarvoor passende maatregelen te nemen.

De TBM Groep en kwaliteit

Het kwaliteitsdenken in onze opdracht uitvoering zit in onze ’genen’. Naast de nadruk die wij hierop leggen vanuit de bedrijfsvoering vormt het ook een persoonlijk kwaliteitskenmerk van onze medewerkers. Zij zijn in hun performance onderworpen aan kwaliteitsrichtlijnen zoals uitgevaardigd door Nederlandse en/of internationale beroepsorganisaties.

Werken bij de TBM Groep

Werken bij de TBM Groep als fulltime of parttime medewerker is een reële optie. Ons beleid is momenteel gericht op gecontroleerde groei met eigen medewerkers. Daaronder verstaan we, dat we graag medewerkers aan ons binden die zich in ons bedrijfsconcept en onze dienstverlening kunnen vinden en daarin graag ook zelf iets in willen gaan betekenen.

De TBM Groep: Zakelijk met een persoonlijke aanpak

De TBM Groep werkt doelgericht en altijd vanuit een professioneel en vaktechnisch verantwoord kader.

De TBM bedrijfscultuur

Jezelf kunnen zijn is voor ons héél belangrijk. Werken bij de TBM Groep betekent werken in teamverband, maar vooral ook zelfstandig kunnen opereren. Wij beschouwen werken als iets waarin plaats en ruimte moet zijn voor enthousiasme en humor. Elementen die merkbaar bijdragen aan het beoogde resultaat.

Handelsregister KvK

Met open vizier zaken doen is voor ons een belangrijk goed. Wij vinden het dan ook de gewoonste zaak van de wereld dat onze opdrachtgevers het recht hebben te weten met welke organisatie zij zaken doen. En wel zonder dat zij daar zelf een speurtocht bij bijvoorbeeld de KvK voor hoeven doen.

Achtergrond

Jarenlange ervaring, gebundeld in een relatief jonge organisatie. Dat is de TBM Groep. Ervaren in haar vakgebieden én door de wol geverfd. We weten waar we over praten. Een garantie voor het komen tot oplossingen.

Register IT-auditors (RE) als onafhankelijke en betrouwbare partner

De TBM Groep is een organisatie van professionals, waaronder Register IT-auditors. Deze vanuit onze organisatie werkende RE’s zijn op grond van hun opleiding en ervaring dé aangewezen deskundigen om IT-assurance opdrachten uit te voeren of te adviseren over ICT gerelateerde onderwerpen en de beheersing hiervan.

Integer, onafhankelijk en vaktechnisch verantwoord

Al onze medewerkers werken vanuit een brede en langdurige praktische werkervaring en hebben een uitstekende theoretische rugzakvulling. Velen zijn academisch geschoold. Veel van onze medewerkers zijn tevens gecertificeerd en daardoor ook gebonden aan specifieke persoonsgebonden gedrags- en beroepsregels.

Constructieve kwaliteitsbewaking

Kwaliteit is ook naar jezelf durven laten kijken. En dat doet de TBM expliciet. Vanaf de start in 1999 kent de TBM Groep de luxe van een Raad van Advies. 

Krachtenbundeling van kerncompetenties

Onze oorspronkelijke kerncompetenties vormen onze centrale tools. Al onze medewerkers zetten die vanuit hetgeen wij ’het ITaEst concept’ noemen, waar nodig in bij hun opdrachtuitvoering. Snel, efficiënt maar vooral effectief en pragmatisch.

Kwaliteit als drive

Kwaliteit is iets waar je aan kunt werken. Opleiding is daarbij één aspect, maar ook luisteren en open staan voor kritiek zijn bij ons een grondhouding.

De TBM Groep: Specialist gekoppeld aan het zijn van generalist

Elke klantvraag wordt binnen de TBM Groep vanuit meerdere invalshoeken beschouwd. Daarna wordt in de opdracht de specialismes ingeschakeld die noodzakelijk zijn om tot een adequate oplossing te komen.

Next
Actueel
TBM Groep
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
TBM ||buName||
AFM: Grote accountants scoren onder de maat.
De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
TBM ||buName||
De kwaliteit van de accountantscontrole moet 'fundamenteel' beter.
AMSTERDAM AFM: grote accountants scoren onder de maat. De kwaliteit van de accountantscontrole moet ’fundamenteel’ beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag, naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
TBM Groep
© copyright TBM Groep 2009 - 2024